Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest ogólnopolskim stowarzyszeniem realizującym politykę edukacyjną państwa, uczestniczącym w kształceniu ustawicznym dorosłych, młodzieży i dzieci na zasadach partnerstwa z instytucjami państwowymi, samorządami terytorialnymi i prywatnymi instytucjami oświatowymi oraz podmiotami i organizacjami tworzącymi polski system edukacji. Jest organizacją przestrzegającą w swojej działalności zasad pluralizmu społecznego i politycznego oraz tolerancji światopoglądowej.

Za główne cele działalności TWP uznaje:

·       przygotowanie świadomych obywateli demokratycznego państwa, aktywnie dbających o swój ciągły rozwój intelektualny, moralny, emocjonalny, edukacyjny i zawodowy, duchowy;

·       kształcenie (na każdym etapie edukacji) na najwyższym poziomie na potrzeby regionalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy;

·       wspieranie kształcenia ustawicznego przy jednoczesnym zaangażowaniu w działalność wychowawczą, opiekuńczą i edukacyjną małych dzieci oraz diagnozowanie i wspieranie ich prawidłowego rozwoju.